Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Strzałowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowie.

OGŁOSZENIE NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 pkt  3 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532)

NADLEŚNICTWO STRZAŁOWO OGŁASZA  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokal użytkowy), położonej w miejscowości Lipowo 23/7, 11-710 Piecki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, na działce o nr 457, obręb ewidencyjny 0013 Lipowo, gmina Piecki, rodzaj użytku B, o powierzchni 0,2643 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego wynosi 114,40 m2, z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszącym 155/1000. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Strzałowo.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w terminie i wysokości określonej w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.

  1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00019454/4 w Sądzie Rejonowym w Mrągowie.
  2. Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: Na działce oznaczonej nr 457 rodzaj użytku B, o powierzchni 0,2643 ha, znajdują się dwa budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny sześciorodzinny wraz z lokalem niemieszkalnym o powierzchni 114,40 m2, będącym przedmiotem niniejszego przetargu. Jest to jedno pomieszczenie, dostępne z wejścia wspólnego, położone na parterze. Stan techniczny lokalu średni, lokal nie posiada ogrzewania, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową (wodociąg wiejski) i kanalizacyjną; odprowadzenie ścieków do wspólnego zbiornika na ścieki.
  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  4. Nieruchomość nie jest wpisana do Księgi Rejestru Zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, lecz wpisana jest do Gminnej ewidencji zabytków pod poz. 266.
  5. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Piecki  z dnia 11.05.2015 roku dla działki 457 położonej w obrębie Lipowo, gmina Piecki, brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki (uchwała Rady Gminy Piecki nr. XVIII/117/00 z dnia 30.09.2000 r.) działka nr 457 położona w obrębie Lipowo, gm. Piecki znajduje się na terenie wskazanym jako postulowana strefa zainwestowania „MU mieszkalno-usługowa”.
  6. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej (lokal użytkowy) wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku  wynosi 14500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100), do ostatecznej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić; postąpienie wynosi 200 zł.
  7. Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości i przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki, w dziale Sekretarza Nadleśnictwa, telefonicznie pod numerem 89 7422211, fax. 89 7421165, w dni robocze w godzinach 800-1400 lub za pośrednictwem poczty e-mail (strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl).
  8. Przetarg odbędzie się dnia 14.08.2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki, w sali historycznej (pokój nr 16 położony na poddaszu).
  9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości  2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Ustala się następujące formy i terminy wniesienia wadium:

a) w pieniądzu do kasy Nadleśnictwa lub przelewem na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 791540107220015067410001 (tytuł przelewu: „Wadium sprzedaż Lipowo”) - do dnia 14.08.2018 r. do godziny 900. Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeśli znajdzie się ono na rachunku bankowym sprzedającego nie później niż do dnia 14.08.2018 r. do godz. 900,

  1. w formie gwarancji bankowej, złożonej do kasy Nadleśnictwa - do dnia 14.08.2018 r. do godziny 900.

Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni, licząc od daty przetargu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedawcę w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Sprzedawcy pełnej kwoty wadium w razie nie uiszczenia przez oferenta ceny nabycia przedmiotu przetargu w terminie określonym w pkt 10 oraz w okolicznościach określonych w § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532). Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska).

Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 14.08.2018 r. oraz złożą do tego dnia w siedzibie Nadleśnictwa (Strzałowo 2, 11-710 Piecki), w sekretariacie, następujące dokumenty:

- oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży, z adnotacją właściwego wojewody o wyborze formy rekompensaty, stosownie do art. 7 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy.

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

10) Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się nie później niż do godz. 1300 w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że przed upływem tego terminu należność musi się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Strzałowo lub zostać wpłacona do kasy nadleśnictwa.

11) Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Strzałowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

12) Osoby uczestniczące w dniu 14.08.2018 roku w przetargu winny posiadać, celem       okazania Komisji przetargowej, następujące dokumenty:

a) dowód osobisty,

b) aktualny odpis z KRS – dotyczy osób reprezentujących osoby prawne,

c) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w tym opłaty notarialne, opłaty sądowe, skarbowe.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                         NADLEŚNICZY

Zbigniew Ciepluch

 

 

Materiały do pobrania